Inbjudan till årets årsmöte. Det kommer hållas i Båtklubbens lokaler på Dalskär lördagen den 18/3 klockan 11. Alla medlemmar bör ha fått epost men de som saknar epost har fått inbjudan via brev.

Förslag på dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Fastställande av röstlängd för mötet

§5 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

§6 Behörigen utlyst

§7 Föredragande om verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§8 Föredragande av revisionsberättelse.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Fika

§10 Fastställande av medlemsavgift för 2024

§11 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

§12 Val av 2 styrelseledamöter för 2 år

§13 Val av 2 suppleanter för 1 år

§14 Val av 2 revisorer för 1 år

§15 Val av valberedning

§16 Övriga val

§17 Övriga frågor

§18 Mötet avslutas

Dela denna nyhet