Hyr en båtplats!

Bergkvara Båtklubb sköter administrationen av båtplatser i hamnen (ej gästbåtar). Är du intresserad av att hyra en båtplats så kontakta:

Kjell Rooth
Bergkvara Båtklubb
Dalskärsvägen 4
385 40 Bergkvara

Telefon 070-672 92 78
E-post: platser@bergkvarabatklubb.se

Båtplatser inom Bergkvara Båtklubb

Föreskrifter för småbåtshamnen

Avtal

Avtalet gäller tillsvidare, med en månads ömsesidig uppsägningstid, om avgift erlagts före säsongens början. Om inte så är fallet kan båtplatsen komma att tillfalla en ny båtägare.

Uppsägning av förtöjningsplatsen skall kommande säsong ske före 31 december. Förtöjningsplatsen får utnyttjas under tiden 1 maj -31 oktober. Platser med Y-bom, undantaget platserna nr 174-179, får utnyttjas även övrig tid av året. Förtöjningsbojar tas upp under vintern. Av arbetsmiljöskäl skall detta normalt ske senast 31 oktober.

Avgifter

Avgiften utgår enligt vid vad e tidpunkt gällande av kommunen fastställd taxa. Faktura på avgiften för förtöjningsplats sänds ut under februari månad.

Adressändring, båttypsändring

Adressändring och ändring av båt skall omedelbart anmälas till Bergkvara Båtklubb.

Båtägaren skall

Tillse att förtöjningar och annat material är i fullgott skick. Förtöja båten för hanfot d v s stäven skall vara mitt för nummerbrickan på bryggan, gäller ej för platserna nr 153- 173 (egna bryggorna) och 180-207.

Tillse att båt vid förtöjning är försedd med lämpligt antal fendrar och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga och boj.

Hålla båten försäkrad och har själv hela ansvaret för den skada hans båt förorsakar annans egendom.

Vid säsongens utgång ha bortfört båten, om inte annat överenskommits med Bergkvara Båtklubb och Tekniska nämnden.

Efter sjösättning/upptagning omedelbart ta bort båtar, vagnar, vaggor m.m. från området. I annat fall kommer de att transporteras bort på båtägarens bekostnad.

Det är förbjudet

Att utan Bergkvara Båtklubbs och Tekniska nämndens medgivande överlåta, utlåna eller uthyra båtplats.

Att hindra eller försvåra trafiken i småbåtshamnen.

Att under eller på bryggor förvara jolle eller liknande.

Att utan Tekniska nämndens medgivande uppföra byggnad av vad slag de må vara inom småbåtshamnen.

Ansvarsskyldighet

Bergkvara Båtklubb och Tekniska nämnden fritas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller annan tillhörighet på grund av brand, kollision eller av annan orsak.

Båtägaren är skyldig om Bergkvara Båtklubb och Tekniska nämnden så fordrar överflytta båten till annan förtöjningsplats inom småbåtshamnen.

Bergkvara Båtklubb och Tekniska nämnden fritas från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun