Stadgar
för
Bergkvara Båtklubb

Antagna och reviderade 2011-03-12

Bergkvara Båtklubb bildades 1970 och har sin hemort och verksamhetsområde i Bergkvara, Torsås Kommun.

1 § Namn och ändamål

Föreningens namn är Bergkvara Båtklubb. Klubben är en allmännyttig, ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Bergkvara Båtklubb ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Verksamheten ska även drivas enligt de principer som finns angivet i ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Bergkvara Båtklubb är medlem i Svenska Seglarförbundet (SF) och är därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Bergkvara Båtklubb är även medlem i Svenska Båtunionen (SBU).

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, föreningsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

7 § Stadgeändring

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

8 § Medlemskap

Till medlem kan klubben anta varje fysisk person, som är beredd att acceptera föreningens stadgar.

9 § Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

1, Enskilda vuxna medlemmar

2, Enskilda ungdomsmedlemmar

3, Familjer

4, Hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1-3

Hedersmedlem kan utses av klubben vid årsmöte. Hedersmedlem är befriad från
årsavgift.

10 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för detta redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

12 § Årsavgift

Årsavgift ska fastställas av årsmötet.

Årsavgift ska vara inbetald senast den 31 maj under gällande år.

13 § Styrelse

Klubbens styrelse ska bestå av ordförande, fyra ledamöter och två

suppleanter. Ordinarie ledamot väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år.

Ordföranden och två ledamöter väljs jämna år, och två ledamöter väljs udda år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden eller av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

14 § Styrelsens åligganden

När årsmöte eller föreningsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

ansvara för och förvalta föreningens medel,

tillställa revisorerna räkenskaper

förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Styrelsen är gemensam ansvarig för föreningens förvaltning enligt nedan

förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

föra protokoll över styrelsens sammanträden,

se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

se till att fattade beslut har verkställts,

årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen

se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-organisationer m.fl.,

svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

Ovanstående åligganden fördelas inom styrelsen, förslagsvis enligt bilaga 1.

15 § Årsmöte och medlemsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Förutom årsmöte ska minst ett ordinarie föreningsmöte hållas under året.

Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena. Kallelse tillställs medlemmarna senast två veckor före mötet.

16 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 • Val av protokolljusterare och rösträknare.

 • Fråga om mötet är behörigen utlyst.

 • Fastställande av föredragningslista.

 • a) Föredragande av verksamhetsberättelse
  b)
  Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 • Fastställande av medlemsavgifter.

 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Val av styrelse och suppleanter.

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

 • Övriga val

17 § Val och omröstning

Medlem, som under verksamhetsåret fyller lägst 15 år, och har betalat förfallna medlemsavgifter samt hedersmedlemmar har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.

18 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad efter räkenskapsårets slut.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

19 § Upplösning av klubben

Förslag om upplösning av klubben kan ske endast på ordinarie möte och samtliga medlemmar ska i förväg delges förslaget.

För att upplösning ska kunna beslutas, fordras minst fyra femtedels (4/5) majoritet, och de närvarande måste utgöra minst tre fjärdedelar (3/4) av klubbens samtliga medlemmar. Vid möte, där beslut om upplösning av klubben fattas, skall avgöras, hur man ska förfara med klubbens tillgångar och ägodelar.

Bilaga 1

Förslag till arbetsfördelning inom styrelsen

Ordförande

skall opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens möten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben.

Sekreteraren

skall ombesörja klubbens korrespondens, utfärda kallelse till möten och vid dessa och styrelsens möten föra noggranna protokoll.

Kassören

skall föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt däröver föra noggranna räkenskaper och i av klubben beslutad bankinrättning, insätta de medel som ej behövs för löpande utgifter. Regelbundet skall klubbens ekonomiska ställning rapporteras till styrelsen samt meddelande om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben.

Kommittéverksamhet

Styrelsen kan vid behov inrätta kommittéer för olika verksamheter.

Firmateckning

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening. Klubbens bank- och postgirokonto tecknas av kassören ensam upp till 10.000 kronor. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.

Kommittéerna tecknas av kommittéordförande och kassör eller två i förening.