Hej alla medlemmar!

Ni kommer väl ihåg årsmötet den 23 mars!

Årsmötet kommer hållas i Båtklubbens lokaler på Dalskär lördagen den 23/3 klockan 11.00. Alla medlemmar bör ha fått epost och SMS men de som saknar epost har fått inbjudan via brev.

Förslag till dagordning:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 5 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
§ 6 Behörigen utlyst
§ 7 Föredragande om verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 8 Föredragande av revisionsberättelse.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Fika
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2024
§ 11 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
§ 12 Val av ordförande för 2 år
§ 13 Val av 2 styrelseledamöter för 2 år
§ 14 Val av 2 suppleanter för 1 år
§ 15 Val av 2 revisorer för 1 år
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Övriga val
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötet avslutas

Dela denna nyhet